Vedtægter

Borgerforeningens gældende vedtægter af 26. januar 2017 kan ses her

 

 

 

 


Oprindelige vedtægter fra foreningens start kun ændret i § 1 med tilføjelsen Distriktsråd

 

§ 1.
Foreningens navn: Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs

§ 2.
Foreningens formål er at samle Mols- og Helgenæs områdes beboer til varetagelse af fælles interesser og heraf afholdelse af selskabelige sammenkomster.

§ 3.
Som aktiv medlem kan optages enhver på Mols og Helgenæs bosiddende mand og kvinde.
Ethvert aktivt medlem har stemmeret til generalforsamlingen og er selv valgbar til bestyrelsen.
Udensogns beboere kan efter bestyrelsens samtykke optages som passive medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 4.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og betales forud een gang årligt.

§ 5.
Til foreningen sammenkomster har medlemmer ret til at medtage tilrejsende gæster.

§ 6.
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udelukkelse af foreningen kan ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning.

§ 7.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen.

§ 8.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen og består af 7 medlemmer. Man drager omsorg for, at de forskellige sogne bliver nogenlunde lige repræsenteret.

§ 9.
Generalforsamlingen vælger de 7 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer, for 2 år, dog således at der skiftevis vælges 3 og 4 medlemmer. I 1971 afgår 3 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan nægtes.
Bestyrelsen konstituere sig og vælger af sin midte, formand, kasserer og sekretær.

§ 10.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder møderne. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 11.
Kassereren har ansvaret for kassebeholdningen og modtager alle indbetalinger til foreningen, samt foretager alle udbetalinger. Kassebogen forelægges for bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren opbevarer foreningens værdier og sidste års regnskab, samt fortegnelse over foreningens ejendele. Det reviderede regnskab, der omfatter året 1. januar til 31. december forelægges generalforsamlingen, der ordinært afholdes i januar måned. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen.

§ 12.
Sekretæren fører protokollerne og foreningens korrespondance. Korrespondancen underskrives af formanden og sekretæren.

§ 13
På generalforsamlingen tages beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Til lovforslag kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Afstemning er mundtlig hvis ikke andet forlanges. Foreligger der forslag til lovændring, skal bekendtgørelse finde sted i de lokale ugeblade 8 dage forinden generalforsamlingen. Denne kan ikke afholdes en lørdag.

§ 14.
Der føres protokol såvel over forhandlinger ved generalforsamlingen som ved bestyrelsesmøderne.

§ 15.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen, eller mindst 10 medlemmer ønsker det. I det sidste tilfælde sker anmodningen skriftlig og med angivelse til grunden. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved 2/3 stemmeflerhed.

§ 16.
I tilfælde af foreningen opløsning tilfalder formuen et borgerformål på Mols og Helgenæs. Formuen kan ikke fordeles blandt medlemmerne.

§ 17.
Foreningens festudvalg udpeges af bestyrelsen.

§ 18.
Ethvert medlem af foreningen kan optages som æresmedlem, når bestyrelsen eller 15 medlemmer fremsætter forslag på en generalforsamling. Et æresmedlem er kontingentfri og har samme rettigheder som de kontingent ydende medlemmer.

Underskreven:
Jørgen Kruse, Hans Jørgen Nielsen, Ester Høeg, A.H. Christensen, Nikolaj Henriksen og ....... .....gaard.