Sidste Nyt – året 2016

Udrykningslægen stopper med årsskiftet

Gennem snart 20 år har Niels Bie fungeret som udrykningslæge og stopper som sådan med udgangen af 2016. Der skal herfra lyde en stor og velment tak til Niels Bie, som alene i 2015 rykkede ud til 112-opkald 44 gange. Hans virke og hurtige tilstedeværelse har givet en tryghed til borgerne på Mols og Helgenæs gennem alle årene. Region Midtjylland kan ikke umiddelbart føre ordningen videre. Det er ikke muligt umiddelbart at finde en afløser. - Men formanden fra Region Midtjyllands rådgivende udvalg på hospitalsområdet, Anders Kühnau (S) oplyser, at RegionMidt i foråret 2017 vil forsøge at finde en ny praktiserende læge til Mols og Helgenæs, og i den forbindelse bliver vedkommende præsenteret for muligheden for at blive udrykningslæge. Vi er tilfredse med, at Region Midtjylland vil prøve at videreføre udrykningslægen og skal nok fastholde regionsrådet på, at regionens eget argument for ikke at flytte akutlægebilen fra Grenaa til Kolind netop var, at der på Mols var en udrykningslæge.

…. efter Budgetkamp hvert eneste år!

Udrykningslægen koster årligt 300.000 at holde kørende som supplerende præhospital ordning i et område med ekstreme responstider. Og det har gennem årene været en kamp at få beløbet med på budgettet. Ved sidste valg til Regionsrådet anbefalede Borgerforeningen at stemme på lokale kandidater, som havde udtrykt forståelse for at styrke akutberedskabet på det sydlige Djursland. Havde vælgerne fulgt rådet, kunne Djursland have fået hele to fortalere i Regionsrådet.  I stedet gav vælgerne så mange stemmer til Regionrådsformand, Bent Hansen, at han fik langt de fleste stemmer på Mols og Helgenæs og kunne trække yderligere en meningsfælle med i Regionsrådet fra Grenaa. – Trist! Men sandt! På den baggrund er borgerforeningens argumentation svækket i væsentligt grad. Vi håber på større forståelse og opbakning ved det kommende valg.

Scoll lidt ned til en lille video:
SE HVAD DU FÅR MED FIBER

 

Nu har vi chancen for at bringe Mols og Helgenæs op i den digitale superliga!

Lad os give os selv en dejlig julegave!
Et nyt og billigt tilbud om Fibernet på Mols og Helgenæs er på vej. Men vi fortaber muligheden for at komme med og få del i den digitale fremtid, hvis vi ikke handler nu - alle sammen - fastboende og sommerhusejere. Vi har tiden frem til udgangen af marts måned 2017 til at skaffe en tilslutning på 40%. Så det er bare med at få sig tilmeldt en opkobling til internettet for sølle 500 kr. + abonnement i bindingsperioden. Det har aldrig været billigere at få gode internetforbindelser. Så skynd dig og få naboer og andre med. Udbred det gode budskab og gør en indsats for at få så mange med som muligt. Vi får sikkert aldrig en bedre mulighed for at løfte Mols og Helgenæs op i den digitale superliga - og når vi ikke målet, har vi kun os selv at takke for manglende omhu!

Intet er så ringe, at det ikke er godt for noget!

Siden Energistyrelsen igangsatte processen omkring støtte til udbredelse af bredbåndspuljen i juni måned har Borgerforeningen sammen med mange ildsjæle været endog meget aktiv, og i sommerferien uddelt 600 opfordringer for at få del i puljen på de 80 mio. kr. til Mols og Helgenæs. Trods ultra korte tidsfrister, ændrede kriterier for tildeling midt inde i forløbet, og besværlige forhandlinger med tilbudsgivere lykkedes det at få landets flest mulige ansøgninger fremsendt i sidste øjeblik inden fristen udløb den 31. okt. kl. 23.59.
Imidlertid har disse bestræbelser ikke givet pote. Afslag på afslag er blevet resultatet her hos os. Se mere her 
MEN vi giver ikke op!!! Allerede nu arbejder vi med en ny kampagne, som ser ud til at blive både billigere, bedre og fradragsberettiget inden for håndværkerfradraget og samtidig et tilbud til alle på Mols og Helgenæs. Nærmere herom inden for kort tid.

Skærpede krav til udrykningslægen fra regionen om at være hurtigere til at melde sig til rådighed, hvis han havde været væk. Gennem nu snart 20 år har Niels Bie fungeret som udrykningslæge. Han er 65 år, så det er måske meget naturligt, at han ikke kan fortsætte i samme tempo som tilforn. Det er ikke sikkert, at han havde fortsat i det nye år, selvom der ikke var kommet skærpede krav. Se mere her
En åbning i sigte. Regionens forretningsudvalgs møde i går (13.12.16) endte med, at regionen vil prøve, om det er muligt at finde en ny praktiserende læge i foråret 2017, som bliver præsenteret for muligheden for at blive udrykningslæge. Det er ikke realistisk at føre ordningen videre straks, idet den nuværende udrykningslæge har sagt sin stilling op. Se mere her
 
Sundere og mere sikkert at leve på Mols og Helgenæs? 
Udrykningslægen spares væk
Hvert år har Borgerforeningen de sidste mange år kæmpet for at bevare udrykningslægen på budgettet, og i diskussionen omkring placeringen af akutlægebilen indgik udrykningslægen som regionens argument for at placere akutlægebilen i Grenaa. Senere erkendte regionen, at responstiden var krænket på det sydlige Djursland, og bemandede derfor ambulancerne i Ebeltoft og Rønde med paramedicinere. Borgerforeningen etablerede derfor et hold 112 assistenter med Fritz Kofod som tovholder. Efter et års tid tilbød RegionMidt at supplere med yderligere et hold på 12 personer og opstillede nye hjertestartere. Nu forsvinder udrykningslægen, og formanden for regionens rådgivende udvalg på hospitalsområdet, Anders Kühnau erkender, at det er en forringelse af beredskabet, men mener alligevel, at forskellen er til at leve med. Men det synspunkt rejser spørgsmålet: Hvis man kan leve med det på Mols og Helgenæs, hvorfor kan man så ikke alle andre steder i regionen? Det er måske sundere og mere sikkert at leve på Mols og Helgenæs? Udbred dog så dette glædelige budskab i hele regionen!!! Det vil give luft i budgettet. Ved sidste valg til Regionsrådet anbefalede Borgerforeningen at stemme på lokale kandidater, som havde udtrykt forståelse for at styrke beredskabet. Havde vælgerne fulgt rådet, kunne Djursland have fået hele to fortalere i Regionsrådet.  I stedet gav vælgerne så mange stemmer til Regionrådsformand, Bent Hansen, at han fik langt de fleste stemmer på Mols og Helgenæs og kunne trække yderligere en meningsfælle med i Regionsrådet fra Grenaa. Trist, men sandt! På den baggrund er bestyrelsens argumentation svækket i så væsentligt en grad, at bestyrelsen kaster håndklædet i ringen.
Mød din lokalpolitiker onsdag den 23. november kl. 19.30 i Sognehuset i Knebel
Borgerforeningen har tradition for at invitere til møde med vore valgte politikere en gang om året. Det plejer at være en god debataften. Mange aktuelle emner bliver berørt i aftenens løb og således bliver det også onsdag den 23. november 2016 kl. 19.30 i Sognehuset i Knebel, hvor alle lister i Syddjurs kommune er inviteret til debatmøde. Der er tilsagn fra næsten alle og panelet får følgende sammensætning:
Gunnar Sørensen, Venstre. Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti, Ole Bollesen fra Socialdemokraterne, Per Dalgaard, Dansk Folkeparti, Per Zeidler, Liberal Alliance, Jørgen Brøgger, Det konservative Folkeparti, og Jesper Yde, Enhedslisten. Se pressemeddelelse her
Byens bil 
Bestyrelsen har drøftet erfaringer fra Feldballe med initiativtagerne. De oplyste bl.a., at der allerede var etableret bil nr. 2 i Feldballe. Bestyrelsen vil bakke op om en forsøgsperiode her hos os på et år, forudsat at en projektgruppe vil påtage sig opgaven. Louise Juul har tilbudt sig som projektansvarlig og forsøger at finde yderligere 3-4 personer, som vil indgå i projektgruppen under Distriktsrådet. Lykkes det er den første lejebil fra www.byensbil.dk en mulighed på Mols og Helgenæs.

 

byensbil
Interesseret? Så henvend dig til Louise Juul på mail@louise-juul.dk

 

Referater på hjemmesiden
Medlemmer har forespurgt, om ikke det var muligt at få adgang til referaterne fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at medlemmer kan få adgangskode til hjemmesiden under fanen Foreningen punkt Dagsorden/Referat.
Interesserede kan blot anmode om adgangskoden på mail til foreningens formand på joergen@oergaard.dk, så får man tilsendt adgangskoden.

bredbaandspuljen-nye-adresser
Nye områder kan nu søge støtte

Klagerne har båret frugt. 
Borgerforeningen har sammen med mange andre gjort indsigelse over den manglende registrering af adresser på Energistyrelsens liste over tilskudsberettigede adresser. Nu har styrelsen taget klagerne til efterretning og der er i høj grad taget hensyn til klagerne. Endog hele nye områder er medtaget, som vist i f.eks. kortet her ved siden af. Sommerhusområdet ved Vrinners var - som andre steder - ikke med i den oprindelige liste.
Modtagelse af tilflyttere
Bestyrelsen har tidligere drøftet det formålstjenlige i at tage kontakt til tilflyttere til Mols og Helgenæs. Efter kommunens tilsagn om at tilsende Distriktsrådet en månedlig liste over tilflyttere i postnummer 8420 aktualiseres spørgsmålet. Der foreligger et forslag til velkomsthilsen med tilbud om et gratis medlemskab af Borgerforeningen i et år. Denne hilsen uddeles via ambassadørerne. Gennem opsamling af tilbagemeldinger via mail inviteres til en lille introduktion med lidt mundgodt og flere oplysninger efterhånden som et passende antal melder sig.

Aarhus Lufthavn
Nu kan Aarhus Lufthavn endelig få fred til at udvikle sig

Atter en medlemsrekord
På ny er tilgangen af medlemmer større end afgangen. Medlemstallet runder pr. dags dato 600. Så mange medlemmer har Borgerforeningen aldrig haft nogensinde. Der er naturligvis også en del udmeldinger af foreningen, men langt størstedelen skyldes dødsfald og fraflytning fra Mols og Helgenæs. De sidste tit med tak for indsatsen. Nye medlemmer dukker oftest op i forbindelse med aktuelle problemstillinger, som pt. er på bestyrelsens dagsorden. Du kan blive medlem her
Workshop om bredbåndspuljen
Den 28. september mellem kl 13 og 20 er der opfølgnings-workshop om status på projekter herunder aktuelle udfordringer. Mødet er atter henlagt til Udviklingsparken, Fabriksvej 5, 8544 Mørke. På nuværende tidspunkt kommer næsten hver femte annoncering af bredbåndsprojekter fra Syddjurs kommune - Hovedparten ikke mindst fra Mols og Helgenæs.
Resultatet af skraldebilernes måling af mobildækningen foreligger nu på en hjemmeside uden offentlig adgang, men målingen gældende for Mols og Helgenæs kan ses her 

Er der interesse for lånebiler på Mols og Helgenæs?
Feldballe by har fået andel i lånebiler fra firmaet Byens bil. Bilerne bliver oprettet i samarbejde med lokale foreninger og/eller det lokale erhvervsliv. Priserne holdes lave gennem sponsorer. Der er ingen forpligtelser eller ansvar for lokalsamfundet/byen efter oprettelse af bilen. Det er ByensBil ApS, som står for driften. Der er placeret 10 biler rundt omkring i Danmark, primært i Ringkøbing-Skjern kommune. Firmaet arbejder under et slogan: Vi vil være et alternativ til at have egen bil! I Borgerforeningen tænker vi på muligheden for ikke at anskaffe bil nr. 2
Omkring 100 grundejere mødte frem på Molsskolen for at høre nærmere om byrådets beslutning om at nedgradere 40 km offentlige vej til private fællesveje. Der var udbredt utilfredshed og harme over beslutningen, som af vejchefen blev oplyst at være en besparelse i omegnen af 1.1 mio. kr. 

Der var fuldt hus til mødet den 1. sept. i Brohuset om vejforholdene i Knebelbro, hvor Kommunens vejingeniør Peter Sandell orienterede om planer og muligheder. Der blev nedsat en følge- og arbejdsgruppe.

Syddjurs støtter også bredbåndspuljen
Syddjurs Byråd har afsat en pulje til medfinansiering på højst 1.000 kr. til de adresser, som søger tilskud til bredbåndspuljen i 2016, under forudsætning af at: 
Energistyrelsen godkender ansøgningerne 
Grundejerne betaler mindst 2.000 kr. 
Tilskuddet pr. adresse opgøres som en forholdsmæssig andel af de samlede antal ansøgte adresser, dog højst 1.000 kr. pr. adresse.

Mobilhuller Skrallebilernes registrering1
Skraldebilernes registrering af mobilhuller

Mobilhuller registreres
Nord- og Syddjurs Kommuner har i samarbejde med Reno Djurs målt mobildækningen på Djursland. Mobildækningen er målt med tasker med 10 mobiltelefoner, som installeres i 10 skraldebiler. Aftalen om montering af måleudstyr er indgået med firmaerne Meldgaard og Brødrene Fisker, da de har opgaven med afhentning af husstandsskrald på vegne af Reno Djurs. Hør mere i indslag sidst i radioavisen 08.08.2016 kl. 12 og samme dag i TV-avisen.
Overvejer du at flytte til Mols?
Så er der 28. august lejlighed til at blive lidt klogere på mulighederne – Her afholdes åben hus event
Vi, der bor her, synes jo, at det er det bedste sted i verden at bo. Derfor har vi lyst til at gøre en indsats for at andre skal lære vores dejlige egn at kende og få lyst til at flytte hertil.
 
Borgerforeningen arrangerer offentligt møde den 30. aug. 2016 kl. 19.30 på Molsskolen om nedklassificering af offentlige veje. Kommunens vejchef, Arne Gynther orienterer om konsekvenserne heraf. Alle er velkomne! Der er omdelt invitation til de pågældende grundejere.

Vistoft Mølle

Borgerforeningen har undret sig over, at Vistoft Mølle ikke var en del af Nationalparken. I den nuværende offentlighedsfase tillader foreningen sig en genfremsendelse af foreningens opfordring til indlemmelse af Vistoft Mølle i parken.

Hurtig bredbånd til alle på Mols og Helgenæs

Som tidligere annonceret her på hjemmesiden yder staten tilskud til udrulning af bredbånd på særligt udsatte steder. Derfor har vi nu chancen for at få bredbånd helt frem til sommerhusområderne på Mols og Helgenæs. Men det kræver, at vi handler lidt hurtigt. Styrelsen har fastsat fristen for tilmelding til den 31. aug. Se mere her og se også kommunens opfordring her. Det er vigtigt, at vi alle medvirker ellers går puljen til andre områder, som er mere oppe på mærkerne for at få del i de mange millioner. Der er derfor omdelt flyers og løbesedler i sommerhusområderne.
Adresser---gul---rød 
Kortudsnit med adresser, der efter
Styrelsens opfattelse har mulighed for støtte
Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som ikke er medtaget på kortet. Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul eller rød prik. Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis. Det er derfor vigtigt, at man fra starten sikrer sig, at alle adresser er med i kortlægningen. Energistyrelsen skal kontaktes senest onsdag den 31. august 2016 på tele@ens.dk, hvis det vurderes, at listen over støtteberettigede adresser bør ændres.

Bredbaand1[1] (1)
Strategien drøftes med grundejerne på Skødshoved.

Du skal selv være aktiv og samle tilslutning – ellers sker der sikkert ikke noget!

Borgerforeningen har kontaktet bestyrelser, ambassadører og enkeltpersoner for at henlede opmærksomheden på det nye tilbud fra regeringens tilskudspulje. De enkelte områder/veje/grundejerforeninger/eller vejlaug med ildsjæle eller interesserede skal selv være aktive og samle andre interesserede adresser på vejen/i området - gerne i et regneark med navn og adresse, som samlet set kan fremsendes til Energistyrelsen inden 31. aug. Vi hjælper gerne, så godt vi kan. På styrelsens hjemmeside (www.ens.dk ) kan man hente råd. Her ses også et aktivt kort over adresser, som styrelsen anser som mulige ansøgere. Har man ringe netkapacitet og ikke er med her, kan man argumentere for, at man burde være med. Det vides fra et møde med Styrelsen i Grenå den 29. juni 2016. Borgerforeningen har delt 500 flyers ud i sommerhusområder (kan ikke gå rundt til alle og kender ikke mailadresser). Sat opslag op relevante steder. Annonceret i omdelte lokale blade, formidlet oplysningen på hjemmeside og gjort, hvad vi kunne her i sommerferien og under hensyn til den korte tidsfrist. Men den enkelte bliver nødt til at gå i spidsen og samle andre.Med andre ord, hvis ikke der er god opbakning i dit område, så sker der ikke mere.  Det er bare ærgerligt, nu hvor chancen for bredbånd er en støttet mulighed.
Fuglsø Kro
åbner atter dørene for gæster
 Fuglsoekro
Fuglsø Kro er igen åben for gæster. Men ikke som kro. Elisabeth Christensen og Johnny Hansen kunne for få uger siden byde de første gæster velkommen i det, de har valgt at kalde Fuglsø Kro Bed and Breakfast. Over det forgangne år har kroen fået nyt stråtag og er gennemrenoveret fra A til Z. Det er glædeligt, at der atter er liv i de gamle traditionsrige bygninger, hvorfra mange har gode minder.

Ny lufthavn tæt på dødsstødet! Hvornår er nok – NOK?

Ambitionerne om at flytte Aarhus Lufthavn led mandag et stort knæk i et borgmestermøde i EU-Kommissionen. Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) var mandag til møde i EU-Kommissionen for at drøfte en finansieringsordning. Ud over en kommunal investering på en halv milliard havde borgmesteren lagt op til en model, hvor Aarhus Kommune skulle dække et forventet driftsunderskud på 75 millioner kroner i en 20-årig periode. Selv om mødet i Bruxelles ikke bar frugt for Jacob Bundsgaard, så er han ikke klar til at opgive planerne. Se mere

LIV redder liv

Off. veje bliver private

Borgerforeningen/Distriktsrådet har fået flere henvendelser i anledning af byrådets beslutning om at nedklassificere en del offentlige veje til private fællesveje fra 2018. Borgerforeningen arrangerer derfor et offentligt møde om den sag på Molsskolen den 30. aug. 2016 kl. 19.30 på Molsskolen. Kommunens vejchef, Arne Gynther orienterer om konsekvenserne for de berørte lodsejere. Alle er velkomne!

Hvilke veje er i spil – klik?

Nedklassificeringsveje

Stiproblemer

På det seneste har Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs fået flere henvendelser fra borgere, som er mere eller mindre skuffede eller frustrerede over manglende færdiggørelse af stisystemet gennem Knebel og Knebelbro. Foreningen har derfor henvendt sig til Syddjurs kommune for at komme i dialog om problemerne. Se mere her.

Nadia_portræt
Årets grundlovstaler Nadia Kløvedal

Grundlovsfest

Borgerforeningen arrangerer sammen med menighedsrådet igen i år en grundlovsfest i præstegårdshaven i Knebel. Forstander, Nadia Kløvedal Reich, har lovet at holde årets grundlovstale og det musikalske indslag er i år lagt i hænderne på kirkekoret under ledelse af organist Judith Völker. Der kan købes kaffe med kage for 20 kr.
Se grundlovstalen her

Offentligt møde 9. juni

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om møde for ambassadørerne foreslås, at mødet afholdes i samarbejde med Projekt Mols i Udvikling. Her planlægges offentligt borgermøde torsdag d. 9. juni kl. 19.00 – 21.30 i Festsalen på Molsskolen med programpunkterne:
1. Gennemgang af borgerundersøgelsen og resultaterne,
2. Orientering om aktiviteterne under Mols i Udvikling og
3. Fremtidens planer.
Det er tanken, at man kan besøge forskellige boder og møde de frivillige fra mange af grupperne under Mols i Udvikling, få en snak om, hvad de har gang i, og gerne komme med ideer til, hvordan vi fortsat kan udvikle Mols.
Se annonce her og lidt foromtale i Adresseavisen side 42.
Omkring 120 borgere var mødt frem for at høre formand og proceskonsulent fortælle om projektets status og fremdrift. Se mere.

Ny bredbåndspulje på vej

Der er opstået en lille pause i fremføring af bredbånd til Skødshoved og Sletterhage Fyr. Det skyldes den seneste udmelding fra Energistyrelsen om en ny bredbåndspulje, som gør det muligt at søge tilskud til etablering af bedre bredbånd i de områder, som har en meget dårlig dækning. Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner. Første ansøgningsrunde starter i sommeren 2016. Der udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 skal realiseres. Første skridt er, at Energistyrelsen laver en kortlægning af adresser, der kan få tilskud. Det sker inden ansøgningsrunden sættes i gang. Såvel Syddjurs kommune som Fibia arbejder stærkt på at komme med i betragtning, hvad angår områderne på Helgenæs og frem mod Skødshoved. Får områderne ikke del i puljen er det fortsat kommunens agt at fremme udrulningen via anden finansiering.
Bredsbånd ruller

Det blå bånd i KP fra 2013

Kommuneplanforslagets bybaand
Fra Kommuneplanforslag 2013

Det blå bånd omfatter Knebel!

Med adresseavisen i uge 19 omdeltes "Fremtidens Syddjurs" i anledning af kommuneplanrevisionen. Heri gengav man et billede af det blå bånd fremført til Rønde. Billedet stammer fra kommuneplanforslaget i 2013. Dengang argumenterede Borgerforeningen/Distriktsrådet for at føre det blå bånd helt frem til det vestlige Mols. Vores forslag blev taget med i kommuneplanen 2013. 
I det nye forslag til kommuneplan 2016 er det blå bånd fortsat ført frem til Knebel, som illustrationen til højre viser og billedet til venstre fra annoncetillægget er det gamle forkastede forslag. Redaktøren har beklaget fejlen.

Det blå bånd i KP fra 2016

BlaaBaandFra Kommuneplanforslag 2016

Kommuneplanen revideres

Syddjurs Kommune vedtog den 30. marts 2016 at fremlægge ”Forslag til kommuneplan 2016 ” i offentlig høring fra den 19. april 2016 frem til den 14. juni 2016. Kommuneplanen indeholder byrådets målsætninger for den fysiske planlægning og har stor betydning for blandt andet lokalplaner og anden fysisk planlægning. I den forbindelse med høringen afholdes debatmøder om forslag til kommuneplan 2016 på disse datoer:  
- Torsdag den 19. maj 2016 i Hornslet Administrationsbygning kl. 15.30-18.30 
 
- Torsdag den 26. maj 2016 i Ebeltoft Administrationsbygning kl. 15.30-18.30  
Det fremlagte forslag kan ses på http://www.syddjurs.dk/kommuneplan2016. Her findes en oversigt over de væsentligste ændringer i forhold til kommuneplan 2013. Oversigten ses under fanen ”Om Kommuneplan 2016” i afsnittet ”Oversigt over revidering i forhold til Kommuneplan 2013”.
Se Borgerforeningens forslag:  1. Ændring af område ved Molsskolen (er medtaget i forslaget).  2. Forslag om § 40 vej i Knebelbro indsendt i høringsfasen. 3. Mobilitetsstrategi  om Færgesejllads.pdf

Se 112-artikelserie i Stiften

IMG_0679Se også side 10 og side 11 i samme avis

Interessant hjemmeside

Til- og fraflytningen i de små byer har ikke blot stor indflydelse på huspriserne, men også på det lokale miljø. Flytter mange væk, kan det fx ramme skolen eller dagligvarebutikken. Det er især i hovedstadsområdet og i større byområder, at befolkningstallet vil stige fra 2015 til 2040. 15 af de 20 kommuner med størst fremgang ligger i Region Hovedstaden, men også Aarhus (nummer 4 på listen), Horsens (5), Aalborg (15), Odense (18) og Vejle (19) er med i toppen. Men der vil også komme flere indbyggere i en række kommuner uden store byer. Fx forventes indbyggertallet at stige i Favrskov (8,6 %), Hedensted (7,6 %), Fanø (7,6 %), Rebild (5,9 %) og Syddjurs (5,7%). Se mere her. Med Projekt Mols i Udvikling gør vi alt hvad vi kan for at sikre den positive udvikling.

Kontorfællesskab – Er du interesseret?

Syddjurs Kommune har fået mulighed for at understøtte oprettelse af kontorfællesskaber i landsbyer. Det handler om at oprette gode kontorarbejdspladser til brug for erhvervsaktive folk i landsbyer. Hvis der er adgang til et lokale kan Syddjurs Kommune bidrage med kontormøbler, eks. printere samt 40.000,- kr. til indretning. Forsøget vil vare et år, og kræver at nogle borgere i landsbyen er indstillet på at være med og dermed udnytte mulighederne i et fælles kontor til brug for hjemmearbejde. Ideen er at understøtte det gode liv og mulighederne i landsbyer. Borgerforeningen er gerne behjælpelig!

Rickshaw til Lyngparken

Rickshaw1
En fin mulighed for at nyde livet uden for boligerne i Lyngparken!
Et medlem opfordrede Borgerforeningen til at finde midler til en rickshaw til Lyngparken. Bestyrelsen bevilgede 10.000 kr. Dette beløb blev fordoblet af Sparekassen Djursland og en ansøgning til Tved Sparekassefond resulterede i restbeløbet på godt 17.000 kr. Med stor tak til de to med-donatorer håber vi, at anskaffelsen bliver til glæde for både passagerer og chauffører.

Redningsbåd på trailer til beredskabet

stationer-knebel-740-01Brandstationen i Knebel får nu redningsbåd på trailer af Tved Sparekassefond
I forlængelse af debatten om besparelser i beredskabet har Hans Erik Mikkelsen på vegne af det lokale beredskab indsendt ansøgning til Tved Sparekassefond om hjælp til finansiering af trailer med redningsbåd. Tved Sparekassefond har meddelt sit tilsagn på 160.000 kr.. På den baggrund kommer det lokale beredskab til at stå væsentlig stærkere i næste fase af besparelsesrunden, som skal finde sted inden udgangen af dette regnskabsår.

Kvalitet i undervisningen, .. også gerne i skoledebatten!

Nogle mener, at kvalitet hænger sammen med store skoler, andre med små. Begge udsagn kan være rigtige. Det kommer meget an på, hvad man lægger i ordet kvalitet. Her er der ganske givet lige så mange meninger som personer, der udtaler sig. 
Imidlertid er det ikke alene stærkt bekymrende; men i høj grad også manipulerende, når formanden for FI-udvalget i Syddjurs kommune om kvalitet er citeret for: ”Jeg mener fortsat, at vi bliver nødt til at tage meget alvorligt, at cirka hver tredje elev i Syddjurs, der forlader 9. klasse, ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, som er kravene for at kunne hoppe direkte ind på en erhvervsuddannelse”. Se Distriktsrådets kommentar.

Hvorfor har politikerne opgivet demokratiet?

Der er sket store ændringer på folkeskoleområdet. Og selvfølgelig skal der justeres, så relationerne passer sammen. Men processen har forandret sig mærkbart. Det er stærkt bekymrende. 
Ganske uden fortilfælde blev en ny skolereform kædet sammen med lærernes arbejdstidsomlægning og endte op i et topstyret diktat. Tidligere besluttede man en skolereform efter en god og grundig demokratisk proces med efterfølgende forhandling om en arbejdstidsaftale, der kunne implementere den vedtagne reform.
Tidligere lod man....Se mere
 

Nominerede

Stjernedrys til landsbyerne på Mols og Hegenæs

Landsbyprisen tildeles normalt en landsby. Nomineringen omfattede denne gang landsbyerne Tirstrup og Nimtofte, men det hed Knebel/Mols i Udvikling. Ved at tildele projekt Mols i Udvikling prisen bliver ikke alene Knebel tilgodeset, men i høj grad også de øvrige landsbyer på Mols og Helgenæs, fordi MiU er et landsbyklyngeprojekt. Formanden for Rønde Distriktsråd motiverede indstillingen, og tirsdag aften den 15. marts 2016 modtog formand og næstformand i Projekt Mols i Udvikling landsbyprisen ved en festlig begivenhed i Røndehallen. Omkring 600 mennesker overværede pris uddelingen i de 11 kategorier, som udgjorde Syddjurs Award 2016.

Landsbypris

Revy i Tved

Revy 2016-1

Torsdag den 3. marts

Der venter Borgerforeningens medlemmer en revyoplevelse torsdag den 3. marts kl. 19 i Tved forsamlingshus. Molsamatørerne opfører forestillingen Molsforever. 
Der er mulighed for at købe forfriskning i pausen.
Entréen er 100 kr. men medlemmerne har gratis adgang.

Årets Landsby

Sammen med Tirstrup og Nimtofte er Knebel atter med i opløbet. Sidst med Projekt Fremtidens Landsby. Nu med Projekt Mols i Udvikling. den_generelle

Skoledebatten fortsætter

Det faldende børnetal over hele kommunen og i landet som helhed giver naturligvis også os anledning til bekymring, men ikke blot en økonomisk bekymring. Det er lige så vigtigt at have lokalområdernes fremtidige muligheder med i overvejelserne. Se Borgerforeningens indlæg i skoledebatten

7 tilmeldte i Strands – Det er ikke nok!

Mindst 31 tilmeldinger er nødvendig. Det kan nåes endnu med lidt god vilje og fælles indsats i Strands
Bredsbånd ruller

Regeringens bredbåndspulje er gode nyheder

Regeringens bredbåndsmålsætning er, at alle skal have adgang til 100 Mbit/s når de downloader og 30 Mbit/s uploader senest i 2020. Det bør som minimum være styrepinden for kravet til teknologierne der kan opnå tilskud. Det er nemlig bydende nødvendigt, at alle borgere og virksomheder i hele Danmark har adgang til højhastighedsbredbånd. 
Vi er godt i gang med at udrulle bredbånd på Mols og Helgenæs. Mange landsbyer er med og der er flere på vej. Desværre blev det kun til syv tilmeldinger i Strands, hvor der mindst skulle være 31 tilmeldt kampagnen for at opnå tilstrækkelig og nødvendig tilslutning. Det var lidt ærgerligt. 
Nu forhandler vi imidlertid løsninger uden om Strands for at nå ud på Helgenæs ligesom det er målet at nå helt ud til Skødshoved. For tiden forhandles en løsning for de store sommerhus områder.

Syddjurs AWARD 2016

Syddjurs kommune afholder den årlige prisuddeling tirsdag 15. marts 17.45 i Røndehallen. Indstilling af prismodtagere skal være kommunen i hænde senest mandag den 22. febr. 2016. Borgere, kultur- og foreningsliv m.fl. kan frit og kvit indstille kandidater til de nævnte priser.

Nej til kæmpedistrikter

Forsøg på at samle de ældste skoleelever i Syddjurs på tre-fire skoler er på vej til at blive aflivet. Sådan må man tolke de politiske meldinger, som på det seneste er kommet i kølvandet på de mange indsigelser.
Flere partier er klar til at stemme for et forslag, som bremser enhver snak om pille ved skoledistrikterne. Det betyder, at alle folkeskoler står til at beholde egne ledere og bestyrelser.

Hvodan skabes vi engagement

Med i Kulturbyprojektet Gentænk Landsbyen

Borgerforeningen Mols er udpeget til at være med  i Kulturby Aarhus 2017-projektet Gentænk Landsbyen. Som tidligere nævnt har vi fået 35.000 kr. Borgerforeningen har valgt projekt Mols i Udvikling til at være vores bidrag. Der er knyttet betingelser til beløbet, og en af dem har været deltagelse i kick off-seminar med fokus er på at formidle og skabe lokal synlighed. Se mere her!

Nu flytter flere og flere væk fra de store byer

Gennem længere tid har det været almindelig kendt, at flyttemønsteret pegede væk fra landet og ind til byerne. Nu er det omvendt. Folk er begyndt at flytte væk fra de store byer. Det er igen attraktivt at rykke ud på landet. Mange børnefamilier finder det attraktivt at bosætte sig på landet, hvor de har råd til at købe bolig med have, hvor naturen er tæt på, og hvor deres børn kan gå i den lokale skole. En god skole er et must for tilflyttere. Det bør vi holde os for øje i debatten om en ny skolestruktur. 
Velkommen til det nye bosætnings mønster. Velkommen til nye børnefamilier. Vi glæder os til at tage godt imod jer. Vi har forberedt os godt. Der er grunde til salg. Gode handelsforbindelser. En velrenommeret skole i top både socialt og fagligt. Forbedret fibernet  og mobiltelefoni til både private og erhverv er godt på vej over hele Mols og Helgenæs. Vi deler gerne vores gode hverdag med nye tilflyttere!

urbanisering

Gennemgribende ændringer i skoledistrikter er for voldsomme

Forvaltningen i Syddjurs Kommune har lagt op til en grundlæggende ændring af skolestrukturen. 
10 skoler skal bevares rent fysisk som lokationer, men skoledistrikterne skal ifølge oplægget skæres ned til tre eller fire, og det får den virkning, at de ældste elever vil få meget langt til skole. Der vil ske mere end en halvering af skoledistrikterne, og det begrundes med faldende børnetal og en presset kommunal økonomi. Således anføres, at stigningen i privatskolefrekvensen i Syddjurs Kommune fra 7,8% til 20,4% er sket i årene 2008-2015, men det nævnes ikke, at den stigning skyldes byrådets egen beslutning om at nedlægge Nimtofte, Ugelbølle og Feldballe skoler. Her opstod i stedet tre privatskoler. Den almindelige folkeskoledrift er faktisk billig, men fremstår som dyr.

Distriktsrådet har brugt mange kræfter på at gennemgå Forvaltningen to forslag: 
Ressourcetildeling og organisering af skoleområdet 
Her findes foreningens høringssvar på Ressourcetildeling og Organiseringen . Vi mener faktisk, at en ressourcetildelingsmodel, der er koblet til antallet af elever på en eller anden måde, og evt. mindre ændringer af lokale skoledistriktsgrænser burde være nok. Der er ingen grund til at save den gren over, hvorpå man selv har sæde. Og det gør man, når man brander sig på (lands-)byer med spændende boligformer, fremtidssikrede skoler, aktivt lokaldemokrati mv. og tilmed har sikret sig dokumentation for gode og attraktive kerneydelser med høj faglighed og god trivsel i smukke og naturlige omgivelser. Syddjurs kommunes allerstørste aktiver i kampen om at tiltrække ressourcestærke børnefamilier er den unikke natur og gode skoler i overskuelige størrelser.

Skoledistrikt---stor

Fuld opbakning til bestyrelsens virke i Borgerforeningen – beretning og regnskab enstemmigt godkendt!

Den nys afholdte generalforsamling i Borgerforeningen Mols gav fuld opbakning til bestyrelsens arbejde. Såvel bestyrelsens beretning som foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt af den fremmødte forsamling. Samtidig var der genvalg over hele linien, men det lykkedes ikke at få den vakante plads i bestyrelsen besat. Mange mennesker vil hellere arbejde i projekter - som f.eks. i Mols i Udvikling, hvor 200 mennesker deltager i projektgrupper - end tage en tørn i bestyrelsesarbejde. 

Møde om INFO skærme i Molshallen den 25. jan. kl. 19.00

Mandag den 25. januar kl.: 19.00 indkaldes til møde om brugen af infoskærme. Mødet finder sted i Molshallen.
Den platform som Mols i Udviklings hjemmeside er bygget op på giver mulighed for at tilkoble infoskærme. Samtidig er Mols i Udvikling ved at sammenbygge systemet med flere andre hjemmesider på Mols og Helgenæs, og der bliver i foråret lukket op for alle, såvel foreninger som erhvervsdrivende, der har lyst til at være med. Mødet skal afklare ønsker, muligheder og begrænsninger m.m. Alle er velkomne.

Så er det tid til fornyelse af medlemsskabet

Omkring 1. februar kommer der et brev til medlemmerne fra NETs.
Det omhandler kontingentfornyelse for det kommende år. Kontingentet er fortsat kun 100 kr. pr. ps. Det skal ikke være nogen stor økonomisk belastning for den enkelte. Vi vil hellere have mange medlemmer for beskedent kontingent, end få medlemmer for et dyrt kontingent. Ønsker du at indmelde dig som medlem, kan du blot se her hvordan. Eller se denne lille video. Borgerforeningens medlemmer har gratis adgang til Molsrevyen den 3. marts. 
 

Ny tildelingsmodel for skolerne i Syddjurs favoriserer store skoler

Byrådet har besluttet at ændre principperne for tildeling og udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Den skal træde i kraft 1. august 2016. En enkel elevbaseret tildelingsmodel med bevarelse af 10 folkeskole lokationer, efter Pengene-følger-barnet princip. Det vil sige, at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne. Se foreningens kommentar.

Tankvognen forbliver i Knebel

Brandstationen i Knebel kan ikke nedgraderes til basisstation siger Beredskabsstyrelsen

Kritik taget til efterretning

Vandtankvognen på brandstationen i Knebel skulle flyttes, men det er droppet.
Det fremgår af en ny indstilling til byrådene i det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Knebel brandstation får lov at beholde sin tankvogn. Det er Beredskabsstyrelsen, som - i sin kritik af risikodimensioneringensplanen - bl.a. pegede på vandforsyningsproblemer i det fremsendte forslag. Beredskabskommissionen bag det ny beredskab var torsdag den 7. jan. samlet for at lavet et nyt forslag, og heri bevares tankvognen i Knebel. Udrykningsholdet på basisstationerne Fjellerup, Øster Tørslev og Langå vil også fremover udgøres af 1 holdleder og 3 brandmænd. På alle øvrige stationer vil udrykningsholdet på 1 holdleder og 3 brandmænd kunne suppleres af yderligere 2 brandmænd i tankvogn.

Ny medlemsrekord

Medlemskurven 2015Medlemstallet er støt stigende.Med udgangen af dette regnskabsår har 593 medlemmer betalt kontingent.

 

 

KL fortryder besparelser på beredskabet!

Siden Borgerforeningen i skrivelse  af 29. okt. 2015 til Finansminister og Kommunernes Landsforening er der kommet nye toner hos kommunernes landsforening:
Oversvømmelserne har fået kommunerne til at gå sammen om at få aflyst besparelserne på beredskabet. Formanden for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) Jørn Pedersen (V) er bekymret for, at de kommunale beredskabsfolk ikke fremover vil kunne komme borgerne til undsætning ved store oversvømmelser.
"Når vi får færre hænder, så bliver der færre muligheder for at løse den slags opgaver. Vi kan ikke hente besparelserne alene ved rationalet med større enheder. Der kommer også til at ske serviceforringelser, når det eksempelvis gælder antal brandstationer og udrykningstid, men også inden for eksempelvis klimaberedskab", udtaler Jørn Pedersen.
Jørn Pedersen mener, at regeringen skal aflyse besparelserne, præcis som man har gjort i relation til det statslige beredskab, hvor forsvarsminister Peter Christensen (V) som tidligere nævnt meddelte, at man alligevel ikke vil spare 125 millioner kroner på det statslige beredskab.
Se også indslag i TV2oj

Bredbånd ruller videre – Næste landsby er StrandsArbejdet med at udrulle bredbånd på Mols og Helgenæs er gået ind i næste fase. 
Turen er kommet til Strands. Fibia - som fortsat er entreprenøren på området - afslutter
tegningskampagnen den 27. januar 2016. Som tidligere er det vigtigt at der opnås tilsagn fra
tilstrækkeligt mange og den kritiske masse er her oplyst til at være 50% beboertilslutning.

Fibias konsulent Nikolai Pedersen træffes i Strands Forsamlingshus tirsdag den 5. jan.fra
kl. 15-19. Her kan man få afklaret sine spørgsmål og forhåndstegne sit abonnement.

Kom til Mols – Her er bare dejligt!… Og her er mange muligheder!

TV2 BosætningEt attraktivt lokalsamfund er et samfund, hvor glade borgere har en velfungerende hverdag og et dejligt fritidsliv. I Projekt Mols i Udvikling er visionen netop at skabe et fremtidssikret bosætningsområde i pagt med en af Danmarks skønneste naturperler - Nationalpark Mols Bjerge. TV2oj satte fokus på både bosætning og fritidsliv med optagelser på 2½ time. Men ak! Journalisten skulle klippe optagelserne sammen til maximalt 2½ minut. Og ros til den klipning. Man kunne altid ønske sig....men budskabet fik han sat flot ind i gode billeder fra Mols og Helgenæs, trods det lidt grålige vejr.

Den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Mols, der er Distriktsråd for Mols og Helgenæs, finder sted den 28. januar 2016 kl. 19.30 på Restaurant Mols Bjerge i Knebel.

Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg er: Gitte Müermann, Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård. Endvidere er der en vakant plads i bestyrelsen.